Definicje:

Poprzez Ośrodek rozumie się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie, z siedzibą przy ul. Hajduckiej 22.

Poprzez Organ Porwadzący rozumie się Okręg Śląski Polskiego Związku Niewidomych z siedzibą w Chorzowie, przy ul Katowickiej 77.

Poprzez Interesariusza rozumie się dalej zleceniobiorcę współpracującym z Ośrodkiem, oferenta, kandydata do pracy, pracownika, ucznia oraz jego rodzica lub opiekuna prawnego.

Informacje związane z przetwarzaniem danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1); zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek, reprezentowany prez dyrektora Sebastiana Biały / kontakt: dyrektor na soswchorzow.pl

2. Inspektorem Ochrony danych jest Przemysław Kudłacik / kontakt: p.kudlacik na soswchorzow.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Ośrodek wyłącznie w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosownej umowy z Interesariuszem, lub wynikających z wymogów prawa oświatowego oraz w celach archiwizacji zapisów w systemach IT Ośrodka, z którymi dane Interesariusza były związane w okresie współpracy lub utrzymywania kontaktów z Ośrodkiem.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane Organowi Prowadzącemu oraz innym organom Państwowym wyłącznie w wykonaniu obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane osobowe Interesariusza są przechowywane przez okres trwania współpracy, a także po jego ustaniu, przez okres wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Interesariusa mogą być również przechowywane przez dłuższy czas – w zapisach systemów IT Ośrodka, z którymi jego dane były związane podczas współpracy z Ośrodkiem.

6. Interesariuszowi przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Interesariuszowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Decyzje w oparciu o podane przez Interesariusza danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Monitoring na terenie placówki

Rejestracja obrazu prowadzona jest 24 godziny na dobę i obejmuje teren wokół budynku przy ul. Hajduckiej 22 oraz korytarze i pomieszczenia Ośrodka.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (zwanego dalej RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek, reprezentowany prez dyrektora Sebastiana Biały

2. Inspektorem Ochrony danych jest Przemysław Kudłacik.

3. Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie Ośrodka, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

4. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w odniesieniu do prowadzonego monitoringu jest konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie Ośrodka oraz wokół niego, jak i mienia należącego do Ośrodka;

5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim - za wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej;

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 tygodnia od momentu rejestracji - a po upływie tego okresu, wyłącznie gdy obowiązek taki wynikać będzie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

8. Mają Państwo prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w każdym przypadku podejrzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegały profilowaniu.